Skip to main content

Omgangsregels Saturnus/ Hendriks Coppelmans

1.    Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2.    Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3.    Ik val de ander niet lastig.
4.    Ik berokken de ander geen schade.
5.    Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6.    Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

7.    Ik negeer de ander niet.
8.    Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, of roddelen.
9.    Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak  geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Wanneer iemand mij hindert, of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Uden, februari 2018.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

De VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is bedoeld voor elke vrijwilliger, die met een vast patroon met een groep jeugdigen (<18 jaar) werkt. Hieronder vallen:

 • Trainers en invallers
 • Coaches
 • Begeleiders minikamp
 • Begeleiders jeugdactiviteiten

Gezien het meetrainen van de jeugd bij seniorenteams zal de betreffende trainer/coach ook een VOG-verklaring dienen te overleggen.
Een VOG-verklaring is met ingang van seizoen 2015/2016 verplicht binnen onze vereniging.

De VOG coördinator binnen Saturnus/ Hendriks Coppelmans
 
Ans Versteegde
email: vog@saturnushc.nl

Postadres:
Saturnus/HC – VOG
t.a.v. Ans Versteegde
Klarinetstraat 4
5402 BE UDEN

VOG aanvragen

Hoe gaat de VOG-aanvraag in zijn werk?
1. Volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans neemt de eerste stap voor het aanvragen van een VOG voor haar rekening. Dit geschiedt middels een digitaal proces bij Dienst Justis.

2. De vereniging vult de volgende gegevens in voor de vrijwilliger: volledige naam, e-mailadres en geboortedatum.

3. Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail van Dienst Justis met een link naar het persoonlijke aanvraagformulier.

4. De vrijwilliger die de VOG aanvraagt, kan met zijn/haar DigiD inloggen en het formulier verder invullen. Mocht de vrijwilliger nog geen DigiD hebben, kan deze aangevraagd worden via deze link

5. Afdeling COVOG van Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post thuis.

6. De vrijwilliger overhandigt de originele VOG-verklaring aan de VOG-coördinator van de vereniging en maakt een kopie voor zichzelf.

De VOG-aanvraag is gratis voor vrijwilligers, trainers en coaches die met minderjarigen (tot 18 jaar) werken. Klik hier voor meer informatie.

LET OP: een VOG is niet gratis wanneer deze aangevraagd wordt via de gemeente of digitaal.
Indien een VOG-verklaring op deze manier wordt aangevraagd, zijn de kosten niet te declareren bij de vereniging.

Geldigheidsduur VOG-verklaring:
Binnen onze vereniging is afgesproken dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG-verklaring dienen te overleggen. Iedere 3 jaar dient elke vrijwilliger een nieuwe VOG-verklaring in te leveren bij de VOG-coördinator van de vereniging en wel vóór 15 maart van het desbetreffende kalenderjaar.

Geen toekenning VOG:
Indien er geen verklaring wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat niet automatisch zeggen dat die persoon niet geschikt is voor het uitoefenen van zijn/haar functie binnen onze vereniging. Hier kunnen andere redenen aan ten grondslag liggen. Indien bovenstaande het geval is heeft de vrijwilliger de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging (zie kopje Vertrouwenspersoon op onze website). Laatstgenoemde beoordeelt of de redenen waarom er geen VOG-verklaring kan worden afgegeven, bezwaarlijk zijn voor het uitoefenen van zijn/haar functie binnen onze vereniging. Dit gesprek blijft vertrouwelijk en de uitspraak van de vertrouwenspersoon is bindend. De vertrouwenspersoon informeert de voorzitter van onze vereniging hierover.

Indien een vrijwilliger GEEN VOG-verklaring kan overleggen, en de vertrouwenspersoon geeft GEEN groen licht, kan de vrijwilliger GEEN functie bekleden binnen onze vereniging!

Vertrouwenspersoon van Saturnus

Joan van den Heuvel
Mailadres: vertrouwenspersoon@saturnushc.nl

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon:

 • Indien je een vertrouwensgesprek wenst
 • Indien er geen VOG-verklaring wordt afgegeven;
 • Melding/bespreken van grensoverschrijdend gedrag;

Onze vertrouwenspersoon is in eerste instantie bereikbaar per mail.

Vertrouwenspersoon
Elke vereniging is verplicht een vertrouwenspersoon te hebben.
Maar wat is dat voor iemand en wat heb je eraan?

Wikipedia zegt het volgende:

“Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school , sportvereniging of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Meestal maakt een vertrouwenspersoon een rapport die naar de directie van het bedrijf of de school gaan.”

Geheimhoudingsplicht
In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen.

Problemen
Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:

 • Pesterijen / Discriminatie

Het komt nog wel eens voor dat er mensen gepest en/of gediscrimineerd worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

 • Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt helaas ook vrij veel voor. Wanneer er mensen naar de vertrouwenspersoon komen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de voorzitter van de vereniging. De vereniging is verplicht de intimidatie te bestrijden.

Wat betekent dit voor leden van Saturnus/ Hendriks Coppelmans?
Wanneer je iets meemaakt van wat hierboven beschreven wordt, of iets waarvan je zelf vindt dat het ongepast is, maar je durft er zelf niets aan te doen, of je kunt er zelf niets aan doen, dan kun je dit altijd bespreken met de vertrouwenspersoon. Veel mensen doen dit niet omdat ze bang zijn een zeurpiet gevonden te worden, of denken dat het er wel bij zal horen… maar de ervaring leert dat alles wat je een rotgevoel geeft en wanneer jezelf niet bij machte bent het op te lossen, dit vaak wel lukt door erover te praten met de vertrouwenspersoon.

Ik ben de vertrouwenspersoon bij Saturnus/Hendriks Coppelmans. Heb je me nodig mail me dan!

Joan van den  Heuvel

Gedragsregels begeleiders in de sport

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Indien één of meerdere gedragsregels overtreden worden kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training en/of stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich   bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen   financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat   niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011) 

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag:
De begeleider dient zich te realiseren dat hij/zij een voorbeeld functie heeft. Wordt er grensoverschrijdend gedrag geconstateerd, dient de begeleider maatregelen te nemen. Ook de sporter die grensoverschrijdend gedrag signaleert dient dit te melden.

Wat zijn de mogelijkheden:

 • De betreffende persoon op zijn/haar gedrag aanspreken
 • De vertrouwenspersoon of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer)
 • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd
 • Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van NOC*NSF sportvertrouwenspersonen (via de contactpersoon of rechtstreeks)

Sociale Commissie

Jaren geleden is deze commissie opgericht met als doel contact te houden met leden, als zij zelf even niet in staat zijn contact met de vereniging te houden.
Nelleke Cramer en Noor Ellenbroek waren destijds de initiatiefnemers.
Als vereniging zijn we heel blij, dat deze belangrijke taak door de sociale commissie wordt uitgevoerd.

Wat doet de Sociale Commissie?

 • Zij houden contact met zieken en geblesseerden van de vereniging.
 • Zij brengen langdurig, of ernstig zieken en geblesseerden een bezoekje en geven hen een attentie, namens de vereniging.
 • Zij sturen een kaartje bij geboorte van een kind van leden van de vereniging. Indien het op prijs wordt gesteld brengen zij hen een bezoekje.
 • Zij sturen een kaartje bij een huwelijk van een lid van onze vereniging.
  Zij sturen een kaartje van medeleven als we horen dat er een familielid van een van onze leden is overleden (mits we dit weten).
 • Zij sturen een kaartje als er iets is gebeurd bij personen en/of bedrijven, die nauw met onze vereniging betrokken zijn, denk hierbij aan sponsoren, leveranciers, etc.
 • Zij houden het bestuur op de hoogte.

Hoe komt de sociale commissie aan informatie?
Als zij door bestuur, trainers, coaches en/of leden op de hoogte wordt gesteld van een van bovengenoemde zaken, dan pas kan zij haar taak uitvoeren.

Sterfgevallen van leden en actieve commissieleden, vallen buiten de taak van de Sociale Commissie, dit is een zaak van het Bestuur.
Hierover zal per geval overleg worden gepleegd met de voorzitter van de vereniging. 

De sociale commissie staat onder leiding van Maria Spekschoor en is te bereiken via socialecommissie@saturnushc.nl